Kontakt

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

im. W. St. Reymonta

ul. Św. Floriana 23

33-312 Tęgoborze

tel/fax.18-444-90-59

zs_tegoborze@poczta.onet.pl

bip

cke

starostwo

Regulamin

Rekrutacja » Regulamin

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy, prowadzi nabór do:

 

Technikum kształcącego w zawodzie:

technik żywienia i usług gastronomicznych,

technik hotelarstwa

oraz

Szkoły Branżowej I Stopnia

Podstawa prawna:

 1. Art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  14  grudnia  2016 r.  - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 poz.60 )
 2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586),
 3.  Zarządzenie nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.

§ 1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

§ 2. Kandydaci kończący gimnazjum rejestrują się samodzielnie na stronie https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat, a następnie składają wydrukowane podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru (obowiązuje ujednolicony druk). W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

§ 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, prowadzi nabór do Technikum oraz Szkoły Branżowej I Stopnia. Kandydaci określają, która z tych szkół jest szkołą pierwszego wyboru.

§ 4.Terminarz rekrutacji:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

od 24 kwietnia 2017 r.
do 12 czerwca 2017 r. godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 10 do 18 lipca 2017 r. do 15.00

od 23 do 27 czerwca 2017 r. godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo

ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach

egzaminu gimnazjalnego

 

-----------------

30 czerwca 2017 r. godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 sierpnia 2017 godz.12.00

Od 30 czerwca 2017 r. od godz. 12:00 do 3 lipca 2017 r. do godz 15:00                                 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru dokształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 04 sierpnia 2017 r. od godz.12.00

do 8 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00

do 5 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

·         oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały wcześniej złożone

·          zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 21 sierpnia 2017 r. do godz.15.00

7 lipca 2017 r. godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 sierpnia 2017 r.  godz. 12.00

7 lipca 2017 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

28 sierpnia 2017 r.

§ 5.1 Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

1)    w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

2)    zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w §7,

 1. Szkoły Branżowej I Stopnia do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączają dodatkowo umowę o pracę w celu nauki zawodu pracownika młodocianego zawartą z pracodawcą posiadającym odpowiednie uprawnienia.

§ 6.1 Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

1)   2 fotografie,

2)   orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie z Medycyny Pracy - skierowanie do odbioru w sekretariacie szkoły,

3)   w przypadku kandydatów do Szkoły Branżowej I Stopnia – umowa o pracę.

§ 7.1  W rekrutacji do szkół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ustala się następujące kryteria:

1)   Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 50 punktów możliwych do uzyskania,

2)   Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Branżowej I Stopnia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 35 punktów.

 1. 200 pkt. w tym:

1)  100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) przy czym wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady:

 • wynik przedstawiony w procentach z:

a)  języka polskiego,

b)  historii i wiedzy o społeczeństwie,

c)  matematyki,

d)  przedmiotów przyrodniczych

e)   języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2.

2)  Za uzyskane oceny z wymienionych wyżej przedmiotów przysługuje następująca liczba punktów:

a)      za ocenę celującą         –     18 punktów,

b)      za ocenę bardzo dobrą –     17 punktów,

c)      za ocenę dobrą            –      14 punktów,

d)     za ocenę dostateczną   -        8 punktów,

e)      za ocenę dopuszczającą   -    2 punkty

 

 

Do przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum, liczy się oceny z następujących przedmiotów:

Technikum

 • język polski
 • matematyka,
 • informatyka
 • geografia

Szkoły Branżowej I Stopnia

 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • informatyka

3)    za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat uzyskuje:

 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,
 • za  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,

b)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,

c)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;

 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a)  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,

b)  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty,

c)  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty;

 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,

b)  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,

c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,

d)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,

e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,

f)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty;

 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,

b)  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,

c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów,

d)  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,

e)  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty,

f)  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty;

 • za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)  międzynarodowym - 4 punkty,

b)  krajowym - 3 punkty,

c)  wojewódzkim - 2 punkty,

d)  powiatowym - 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty

1)   języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)  celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)  bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c)  dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d)  dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)  dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

 

2)   historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a)  celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)  bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c)  dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d)  dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)  dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

3)   biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a)  celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)  bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c)  dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d)  dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)  dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 

4)   języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oceny wyrażonej w stopniu:

a)  celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)  bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c)  dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d)  dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)  dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

 

Konkursy Przedmiotowe organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Małopolski Konkurs Języka Polskiego

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego

Małopolski Konkurs Języka Francuskiego

Małopolski Konkurs Matematyczny

Małopolski Konkurs Biologiczny

Małopolski Konkurs Chemiczny

Małopolski Konkurs Historyczny

Małopolski Konkurs Geograficzny

Małopolski Konkurs z Fizyki

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

Konkursy tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty

Konkurs historyczny - „Prezydentowi Rzeczpospolitej ... będę bezwzględnie posłuszny" ....

Konkurs historyczny - "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"

Konkurs języka hiszpańskiego „Różne oblicza Hiszpanii"

Konkurs " Papież Słowianin"

Konkurs informatyczny „Od algorytmu do programu”

Konkurs biblijny „Z mądrością Proroków przez życie”

Olimpiada " Myśli Jana Pawła II"

§ 8 Lista przyjętych do każdej ze szkół jest tworzona zgodnie z zasadą umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

§ 9  Komisja rekrutacyjna przeprowadzając postępowanie kwalifikacyjne kieruje się zasadą, że w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

§ 10 Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół, który sprawuje bezpośredni nadzór nad jej pracą.

§ 11 Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatom odwołanie do Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w terminie 3 dni od ogłoszenia list przyjętych do klas pierwszych.

§ 12 Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Facebook